Chương 2: Tham Dự Và Đăng Cai Triển Lãm IBC

Chương 2: Tham Dự Và Đăng Cai Triển Lãm IBC
Cập nhật 05/2022

CÁC LOẠI LỚP TRIỂN LÃM

IBC chấp thuận và khuyến khích các triển lãm để trưng bày cá betta đẹp. Có ba nhóm lớp trong một triển lãm được IBC chấp thuận.

NHÓM A: BETTA TỰ-CẢN
Những lớp chính thức dành cho thành viên IBC ở tình trạng tốt (good standing). Nhóm này bao gồm các thí sinh Cá Nhân và Gia Đình từ Vùng 1 đến Vùng 7, Hợp Tác (Collaborations), và Chi Hội (Chapter). Người-ngoài (non-member) đôi khi có thể triển lãm trong nhóm này với phí tham dự cao hơn thành viên IBC (xem Phí). Họ bị giới hạn không quá 10 hạng mục (entries), và có thể không nhận giải thưởng cuối-năm. (Lựa chọn này được quyết định tùy chi hội tổ chức triển lãm – kiểm tra các điều luật triển lãm riêng).

Thí sinh Cá Nhân (Individual) được định nghĩa như là một (1) người nuôi betta trong một phòng cá. Một cá nhân đôi khi có thể được một (1) cá nhân khác giúp đỡ. Trường hợp khi cá nhân khác đến để cho cá ăn trong khi cá nhân đó đang đi du lịch vẫn được chấp nhận với thí sinh Cá Nhân.

Thí sinh Gia Đình (Family) được định nghĩa như là bạn đời (spouse), cha mẹ và con cái, hay người thân sống trong cùng một nhà và nuôi dưỡng cá betta ở một (1) phòng cá. Thí sinh Gia Đình phải sử dụng cả hai/mọi tên trong bản đăng ký (“Sieg và Judy Illig”). Các thành viên gia đình cũng có thể tham dự riêng rẽ như là những cá nhân chừng nào họ không chia sẻ trách nhiệm phòng cá với cá được cản bởi chính mình. Nếu gia đình chia sẻ trách nhiệm phòng cá, họ được mong đợi tham dự như một gia đình. Mọi thí sinh gia đình đều phải là thành viên IBC ở tình trạng tốt.

Thí sinh Hợp Tác (Collaboration) là hai hay nhiều hơn cá nhân làm việc sát cánh cùng nhau trong các phòng cá khác nhau để tạo ra một dòng betta. Hợp Tác thường bao gồm một cá nhân lai tạo cá, rồi đưa cá non, chưa thể hiện giới tính cho cá nhân khác người sẽ nuôi chúng ở phòng nuôi cá của mình đến kích thước triển lãm được (showable) và huấn luyện. Hợp Tác không phải là người đơn giản mua cá. Hợp Tác thực sự bao gồm vô số quyết định được thực hiện trong quá trình bởi cả hai người về việc lai tạo và nuôi dưỡng cá. Sự khác biệt giữa trưng bày hợp tác và gia đình ở chỗ, trong trưng bày gia đình, khi mọi kết quả ở cùng phòng cá, thì trong hợp tác, các phòng cá là tách biệt và thường cách xa nhiều dặm. Cá hợp tác có thể được trưng bày ở các lớp chính thức và đủ tư cách (eligible) cho giải thưởng cuối-năm. Cá hợp tác phải từ những người trong cùng một Vùng làm việc với nhau. Cả hai trong nỗ lực hợp tác phải là thành viên IBC ở tình trạng tốt. Thí sinh Hợp Tác phải đăng ký với Ban Trọng Tài trước khi triển lãm bằng cả hai tên, ID thành viên, và dòng mà họ đang làm việc cùng nhau. Ban Trọng Tài sẽ gửi danh sách các thí sinh Hợp Tác được chấp thuận đến Chủ Tịch Triển Lãm trước triển lãm.

GIẢI THƯỞNG CUỐI NĂM (YEAR END AWARDS) được dành cho người chơi betta cá nhân, gia đình, và đội hợp tác.

Thí sinh Chi Hội (Chapter) được định nghĩa như là hai (2) thành viên hay nhiều hơn trong cùng một Chi Hội IBC, làm việc ở hai (2) phòng cá hay nhiều hơn. Thí sinh chi hội không đủ tư cách (ineligible) cho giải thưởng cuối-năm.

Người SỞ HỮU (OWNER) betta (đôi khi được gọi là “nhà sưu tập”) là cá nhân sở hữu cá nhưng không tự cản ra nó. Những cá này có thể được tham dự vào một triển lãm, nhưng chỉ trong ngành cá mua (xem Nhóm C) (Trong khi nhà lai tạo sở hữu cá của mình, họ được gọi là NHÀ LAI TẠO). Cá mua (purchased fish) hiện được triển lãm trong một nhóm riêng của chúng, không trà trộn với cá của nhà lai tạo. Nhóm này bao gồm bất kỳ cá nào mà thí sinh không tự cản ra chúng, cho dù mua ở tiệm hay online hay từ nhà lai tạo khác, hay món quà mà người khác tặng họ. Cá mua phải thuộc quyền sở hữu của chủ nhân trong ít nhất một tháng trước triển lãm.

MỌI thí sinh Nhóm A phải:

1. Là thành viên IBC ở tình trạng tốt (trừ phi tham dự như là người-ngoài, xem “phí”)

2. Phải tự lai tạo và nuôi dưỡng betta tham dự

3. Tham dự dưới tên thật (tên được liệt kê trong Thành Viên IBC). Thí sinh với tên kinh doanh hay mua bán sẽ bị loại. Mọi người có thể đặt tên kinh doanh hay mua bán trong dấu ngoặc sau tên thật nếu họ muốn. Chẳng hạn: Một thí sinh đúng sẽ là Larissa Williams (alatri). Tên sai và bị loại sẽ đơn giản là Alatri.

NHÓM B: NHÀ LAI TẠO MỚI
Các lớp Nhà Lai Tạo Mới dành cho người mới bắt đầu lai tạo và triển lãm cá betta. Mục đích của nhóm là để người vốn không có nhiều kinh nghiệm triển lãm và/hay còn bỡ ngỡ trong việc lai tạo, có cơ hội cạnh tranh trong một nhóm thí sinh nhỏ hơn với một tập hợp lớp nhỏ hơn để tham dự. Cũng có cơ hội để trở thành Đại Vô Địch Nhà Lai Tạo Mới, vốn chỉ có thể xảy ra một lần cho một nhà lai tạo. Các lớp Nhà Lai Tạo Mới được giới hạn cho những người đang sống trong Vùng mà triển lãm được tổ chức. (Vùng là Vùng IBC, chẳng hạn như Vùng 1, 2, 6, hay 7. Vì vậy người từ Vùng 2 không thể tham dự lớp Nhà Lai Tạo Mới ở Vùng 7 v.v.) Nhà Lai Tạo Mới phải là Thành Viên IBC.

Dù có số lớp nhỏ hơn, betta tham dự vào Nhóm Nhà Lai Tạo Mới vẫn được đánh giá theo Tiêu Chuẩn IBC chính thức cho mỗi loại màu sắc và hình dạng.

Thí sinh Nhà Lai Tạo Mới có thể:

1. Triển lãm ở Nhóm Nhà Lai Tạo Mới trong hai (2) năm triển lãm.

2. Vào bất kỳ thời điểm nào trong khi triển lãm, chọn để chuyển sang triển lãm ở Nhóm A với cá họ cản và nuôi. Nếu họ chọn để trưng bày ở Nhóm A, họ vĩnh viễn mất quyền triển lãm trong lớp Nhà Lai Tạo Mới.

3. Họ cũng có thể trưng bày cá mà mình không cản ra ở Nhóm C, Betta Mua.

4. Trưng bày các hạng mục nghệ thuật ở nhóm A: Nghệ Thuật và Mỹ Nghệ, mà không mất quyền triển lãm ở lớp Nhà Lai Tạo Mới.

5. Trưng bày betta hoang dã ở nhóm A: Loại Hoang Dã, mà không mất quyền triển lãm ở lớp Nhà Lai Tạo Mới.

Nếu một Nhà Lai Tạo Mới vào cuối năm triển lãm đầu tiên của mình thắng ba (3) giải Vô Địch Lớp Nhà Lai Tạo Mới hay nhiều hơn, họ sẽ mất quyền triển lãm trong Nhóm Nhà Lai Tạo Mới vào năm thứ nhì và phải chuyển sang triển lãm ở Nhóm A.

NHÓM C: CÁ MUA
Chủ cá vốn không tự cản và nuôi chúng có thể triển lãm những cá này trong nhóm Cá Mua. Nhóm này bao gồm bất kỳ cá nào mà thí sinh không tự cản, cho dù mua ở tiệm hay online hay từ nhà lai tạo khác, hay món quà mà người khác tặng họ. Cá mua phải thuộc quyền sở hữu của chủ nhân trong ít nhất một tháng trước triển lãm.

Dù có số lớp nhỏ hơn trong nhóm Cá Mua, betta tham dự vào nhóm vẫn được đánh giá theo Tiêu Chuẩn IBC chính thức cho mỗi loại màu sắc và hình dạng.

Ngoại lệ:
– Vùng 6 tiếp tục triển lãm cá mua như là trưng bày chính thức của họ. Vùng 6 luôn có sự miễn trừ này và tiếp tục giữ nó.
– Vùng 2 chọn không cho phép cá mua được trưng bày ở bất kỳ triển lãm IBC nào. Mọi cá được triển lãm phải là tự-cản (self-bred).

Mỗi trong ba (3) nhóm lớp này đều có giải thưởng triển lãm riêng của mình, kể cả giải Cá Đẹp Nhất (Best of Show) và Cá Đẹp Nhì (Reserve Best of Show) cho đực và cái. Những giải thưởng lớn nhất nói chung là dành cho Nhóm A. Nhóm A cũng có giải Cá Nhất Bảng (Best of Division) cho đực và cái. Thí sinh thành viên IBC trong các nhóm A và B sẽ tích lũy điểm số cho giải thưởng cuối-năm trong mỗi lớp ở nhóm đó. Thí sinh người tích lũy điểm số cao nhất ở mỗi Bảng thuộc Nhóm A trong mùa triển lãm sẽ được tuyên bố Vô Địch Bảng (Variety Champion) cho nhóm đó tại Hội Nghị IBC thường niên vào cuối mùa triển lãm. Thí sinh ở Nhóm A cũng tích lũy tổng điểm trong mùa triển lãm và một chức Đại Vô Địch (Grand Champion) và Top 20 sẽ được công bố tại Hội Nghị IBC thường niên vào cuối mùa triển lãm.

ĐẠO ĐỨC TRIỂN LÃM (ETHICS OF SHOWING)

Việc triển lãm rất tôn vinh tinh thần danh dự (honor system) với người tham dự triển lãm. Chúng tôi mong đợi rằng toàn bộ người tham dự triển lãm cũng sẽ duy trì tiêu chuẩn lai tạo và triển lãm cao độ. Điều này bao gồm việc tuân thủ toàn bộ điều luật được xây dựng trong Tiêu Chuẩn Trưng Bày IBC, bất kể có ai đó thấy bạn tuân thủ chúng hay không. Chúng tôi mong đợi rằng betta bạn tham dự vào Nhóm A và B (Tự-Cản và Nhà Lai Tạo Mới) sẽ được cản bởi chính bạn, và nuôi đến kích thước triển lãm và huấn luyện cho việc triển lãm bởi chính bạn, sử dụng cơ sở phòng cá của chính bạn. Nếu sử dụng cơ sở chung, bạn sẽ tham gia như là một gia đình hay đội hợp tác. (Trừ Vùng 6 với ngoại lệ của họ về betta được cản).

IBC tôn trọng betta ở trạng thái tự nhiên của chúng và khát khao sở hữu cá đẹp nhất có thể từ thành quả của các dòng cá cảnh đang lai tạo. Chúng tôi mong đợi cá triển lãm ở mọi nhóm đều trong điều kiện lai tạo tự nhiên, nguyên thủy của chúng và vây của chúng không bị “cắt tỉa” (trimmed) hay bất kỳ thay đổi nào khác. Chúng tôi mong đợi tất cả cá đều được đối xử một cách nhân đạo và trân trọng, và chúng tôi không tha thứ việc chọi cá hay xâm hại betta. Chúng tôi mong đợi các thí sinh tham gia cuộc thi một cách công bằng và thân thiện mà không làm ảnh hưởng đến các thí sinh khác.

THAM DỰ TRIỂN LÃM

PHÁT HIỆN KHI TRIỂN LÃM ĐƯỢC TỔ CHỨC:
Tạp chí chính thức của IBC, tờ FLARE!, đăng một danh sách những triển lãm hiện hành được lên kế hoạch trong năm. Thêm nữa, IBC website tại http://www.ibcbettas.org cũng cung cấp một danh sách triển lãm. Trưởng và Lục Sự (Registrar) Ban Trọng Tài cũng nắm danh sách triển lãm. FLARE! và IBC website cung cấp những thông tin như địa chỉ e-mail, số điện thoại của Chủ Tịch Triển Lãm v.v.

CHUẨN BỊ CHO TRIỂN LÃM:
Người Tham Dự phải đọc Hướng Dẫn Tham Dự Triển Lãm của Ban Trọng Tài và biết điều gì được mong đợi trong việc chuẩn bị cho và trong khi triển lãm. Thí sinh được nhắc nhở rằng ban triển lãm không mong đợi thực hiện bất kỳ nỗ lực đặc biệt nào cho họ và họ sẽ được đối xử tương tự như mỗi thí sinh khác. Nếu người tham dự mắc lỗi trong bản đăng ký, đóng gói hay gì khác, lỗi đó về phía người tham dự. Một Thành Viên Triển Lãm được mong đợi thực hiện một số nỗ lực để giải quyết vấn đề, nhưng người tham dự không nên mong đợi quá nhiều nếu đó là lỗi của họ.

THỐNG KÊ HẠNG MỤC CỦA BẠN:
Bản Đăng Ký Chính Thức (Mẫu IBC 3) nằm ở phần Phụ Lục. Những phiên bản cập nhập được cung cấp qua tờ FLARE! khi thay đổi về lớp hay Tiêu Chuẩn Trưng Bày xảy ra, và nó cũng có sẵn trên IBC Better Bettas online group. Nó có thể được sao chép một cách dễ dàng để sử dụng và tương đối dễ hiểu. Tiêu Chuẩn Triển Lãm phải được ôn duyệt và cân đối cho Danh Sách Lớp hiện hành. Trong khi Trợ Giúp Lớp luôn là một tùy chọn, Ban Trọng Tài hết sức đề nghị mọi thí sinh tự phân loại thí ngư. Đảm bảo đánh dấu bịch cá bằng số định danh (indentifying number) và đưa số đó vào Bản Đăng Ký. Nên giữ một bản sao của bản đăng ký hoàn tất để nếu sự cố xảy ra, sẽ có một ghi chép chính xác. Nhớ chỉ định tên cho các thí ngư Loại Hoang Dã và Biến Dị.

Tất cả phí tham dự và phí hoàn trả bưu điện phải đi kèm thí ngư, hoặc cá sẽ không được triển lãm. Một số triển lãm chấp nhận Paypal như là tùy chọn trả trước. Hãy liên hệ thành viên triển lãm và xác nhận Paypal là tùy chọn thanh toán trước khi gửi cá. Đừng cho rằng mọi chi hội đều có thể sử dụng Paypal như là phương thức thanh toán.

ĐÓNG BỊCH VÀ ĐÓNG HỘP CÁ:
Sử dụng khoảng một phần ba ly nước; nhiều hơn là tốt nếu còn chỗ cho thật nhiều không khí trong bịch. Nên nhớ nước nhiều đồng nghĩa với bưu phẩm phụ trội. Đóng gói cá sao cho bịch căng (inflated) và thắt nút bịch bằng chính nó. Dây thun không được phép. Nguyên tắc chung đó là bịch khi được cột phải gồm 1/3 nước và 2/3 không khí. Dán một nhãn hay viết lên bịch định danh cá, sử dụng viết không thấm nước. Bịch có thể rò rỉ khi vận chuyển, khiến nhãn hay dấu định danh không đọc được. Rồi tròng một bịch khác bên ngoài bịch này với phần miệng ngược đầu với bịch bên trong. Cũng cột bịch ngoài và dán nhãn nó. Việc này gọi là “đóng gói 2 lớp” (double bagging) và là nguyên tắc đòi hỏi khi vận chuyển cá. Đóng gói một lớp thường dẫn tới rò rỉ, bể bịch v.v. khiến có thể giết chết cá. Cá cần hai loại cách ly: một cách nhiệt và một cách [giảm] sốc. Mút xốp (styrofoam) có thể phục vụ được cả hai mục đích, vì vậy nó là chất liệu tốt được sử dụng làm hộp vận chuyển. Đảm bảo rằng bịch không bị cấn (punched). Trước khi đóng thùng, bao gồm Bản Đăng Ký, phí tham dự, phí hoàn trả bưu điện và bịch (nếu cá được hoàn trả). KIỂM TRA HAI LẦN!!! Đảm bảo bỏ đủ túi để sử dụng cho cả cá đấu giá lẫn việc đóng gói hai lớp cho chuyến khứ hồi. Dán chặt thùng và đánh dấu nó “Cá Nhiệt Đới Sống” (Live Tropical Fish) hay “dễ hỏng”(perishable), tùy phương thức vận chuyển. Sẽ khôn ngoan nếu kiểm tra các quy định gửi hàng, đặc biệt nếu vận chuyển đến Vùng Đánh Giá IBC khác.

GỬI CÁ CỦA BẠN:
Gửi Cấp Tốc (Express Mail) hay Gửi Ưu Tiên (Priority Mail) với vận chuyển qua đêm được đề nghị.

THÔNG BÁO SỰ CỐ:
Có khả năng, nếu điều gì đó trở nên tệ hại, liên hệ Chủ Tịch Triển Lãm để tìm giải pháp. Thành Viên Ban Trọng Tài cũng có thể được liên hệ. Ban Trọng Tài sẽ giải quyết mọi khiếu nại chính thức (formal complaints).

LỖI THAM DỰ THÔNG THƯỜNG

Hãy điền Bản Đăng Ký một cách đầy đủ và chính xác. Đặt Bản Đăng Ký và phí tham dự/hoàn trả bưu điện vào một túi riêng, được dán kín để bảo vệ. Một bịch loại-Ziploc được đề nghị.

Hãy đóng gói cá bạn hai lần.

Hãy gửi túi cho cá được đấu giá và hoàn trả, với kích thước tối thiểu 4×12 inch.

Hãy gửi cây thủy sinh nếu triển lãm betta hoang dã. Gửi cây trong túi riêng.

Đừng đổ nước đầy (completely).

Đừng viết nhãn túi bằng mực-tan trong nước.

Đừng bỏ nhiều hơn một con betta trong mỗi túi.

Đừng mong đợi việc đóng gói một lớp (single) là đủ.

Đừng cho cá bạn ăn trong vòng 24 giờ trước khi vận chuyển.

Đừng mong đợi cá đấu giá được bán hơn 10 đô-la. Nếu được vậy, đó là điều tuyệt vời, nhưng thường giá bán chỉ nhỉnh hơn 5 đô-la.

Đừng gửi cá đến triển lãm quá trễ hay quá sớm. Trước ba (3) ngày là tốt nhất.

Đừng gửi cá trong nước màu (chẳng hạn như lục, cam, dương).

Đừng gửi cá trong túi nhỏ hơn 4×12 inch.

ĐĂNG CAI MỘT TRIỂN LÃM

LIÊN HỆ TRƯỚC IBC:
Tốt nhất hãy xác định loại triển lãm nào để đăng cai (host) và quyết định ai sẽ là Chủ Tịch Triển Lãm trước khi yêu cầu một triển lãm. Cũng nên đọc kỹ các điều luật cho việc đăng cai một triển lãm và thảo luận mọi chi tiết với các thành viên chi hội (chapter). Một hướng dẫn rất hữu ích, “Đăng Cai Một Triển Lãm IBC” có sẵn thông qua Phân Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật IBC (IBC Technical Assistance Committee), và Ban Trọng Tài cũng ban hành một Hướng Dẫn Thành Viên Triển Lãm. Mọi Thành Viên Triển Lãm (Show Chair), bất kể kinh nghiệm thế nào, được mong đợi ôn duyệt Hướng Dẫn này trước triển lãm của mình. Ôn duyệt nó khi bắt đầu lập kế hoạch triển lãm, một tháng trước triển lãm, và hôm trước triển lãm là tối thiểu. Chúng tôi mong đợi Thành Viên Triển Lãm và Ban Triển Lãm thể hiện IBC và Tiêu Chuẩn IBC, và chi tiết hóa về sự chăm sóc của họ với các hạng mục (entries) và người tham dự (participants).

ĐỆ TRÌNH MỘT YÊU CẦU:
Triển lãm được IBC chấp thuận là phần thưởng với các Chi Hội IBC và những nhóm hay cá nhân khác khi được yêu cầu. Để áp dụng, đệ trình một thư yêu cầu (Mẫu IBC 4) đến Trưởng Ban Trọng Tài hay người được ủy nhiệm, chỉ ra loại triển lãm mong đợi và ngày ưu tiên. Bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại của Chủ Tịch Triển Lãm và tên Trọng Tài. Sẽ khôn ngoan khi chỉ ra ngày và loại triển lãm thay thế. Trưởng Ban Trọng Tài sẽ gửi thông báo chấp thuận chính thức. Các chi hội có thể yêu cầu một triển lãm quốc tế trong nửa đầu của mùa triển lãm và một triển lãm quốc tế nữa trong nửa sau của mùa triển lãm. Nửa đầu của mùa triển lãm bắt đầu ngay sau Triển Lãm Hội Nghị IBC vào tháng Sáu và kéo dài đến giữa tháng Mười Một. Nửa sau của mùa triển lãm bắt đầu từ giữa tháng Ba và kéo dài đến Triển Lãm Hội Nghị IBC vào tháng Sáu.

Ngoại lệ: Vùng 6 có mùa triển lãm mở rộng bởi thời tiết của họ cho phép. Vùng 2 có mùa triển lãm từ tháng Một đến tháng Mười Hai để khớp hơn với thời điểm Hội Nghị tốt nhất của mình.

Các Chi Hội IBC được ưu tiên hơn những nhóm hay cá nhân về bất kỳ ngày triển lãm nào vốn chưa được chỉ định.

Đệ trình Yêu Cầu Triển Lãm IBC (Mẫu IBC 4) ít nhất 90 ngày trước triển lãm. Nếu FLARE! không được lên lịch để xuất bản đúng thời hạn, nhà đăng cai phải gửi thông tin đến IBC website, và gửi thông báo đến tất cả những thí sinh (exhibitors) hoạt động trong Vùng. Lục Sự Ban Trọng Tài sẽ có danh sách gần nhất của những thí sinh hoạt động.

THANH TOÁN LỆ PHÍ:
Mọi triển lãm đều yêu cầu một khoản lệ phí (sanction fee), và phải được thanh toán đầy đủ VỚI việc đăng ký. Trưởng Ban Trọng Tài sẽ KHÔNG chấp thuận cho đến khi phí được trả. Thời hạn triển lãm yêu cầu có thể được bảo lưu trong vòng 10 ngày bằng cách gửi một e-mail cho Trưởng Ban Trọng Tài IBC hay người được ủy nhiệm của ông chỉ ra người yêu cầu, loại triển lãm và ngày yêu cầu. Lệ Phí phải được nhận trong vòng 10 ngày kể từ ngày trên e-mail bằng không ngày yêu cầu sẽ không được bảo lưu và sẽ trở nên sẵn sàng (available) cho bất kỳ người yêu cầu nào khác. Nếu ngày yêu cầu/loại triển lãm không còn trống, lệ phí sẽ được hoàn trả cho người yêu cầu. Sau khi mùa triển lãm bắt đầu vào ngày 1 tháng Bảy, các triển lãm bị hủy sẽ không được hoàn tiền.

TỔ CHỨC MỘT TRIỂN LÃM:
Ở phần Phụ lục là một danh sách kiểm tra (checklist) để nhà đăng cai triển lãm sử dụng khi chuẩn bị và đăng cai một triển lãm. Kiểm tra từng mục nơi thích hợp. Danh sách kiểm tra cũng bao gồm nhiều cân nhắc giá trị. Ở đây chỉ đề cập sơ lược về mỗi vấn đề. Nên xem lại phần bổ sung trong Thư viện Hỗ trợ Kỹ thuật (Technical Assistance Library). Cũng vậy, có nhiều Chi Hội IBC vốn giàu kinh nghiệm đăng cai triển lãm. Đừng do dự liên hệ với những câu lạc bộ này để xin lời khuyên và tư vấn. Nói riêng, thông tin thực tế mà họ cung cấp là vô giá đối với một câu lạc bộ mới, quan tâm đến việc lần đầu đăng cai một triển lãm. Đây là danh sách kiểm tra sơ lược.

BỐ TRÍ NGÀY, ĐỊA ĐIỂM VÀ TRỌNG TÀI:
Hãy chắc chắn rằng chi hội đăng cai và Trọng Tài Bằng Cấp IBC phải hiểu rõ những gì được và không được cung cấp về việc chi trả phí trọng tài. Theo thông lệ, câu lạc bộ đăng cai ít nhất cũng cung cấp phí ăn ở (meals and lodging) của trọng tài.

CÔNG BỐ TRIỂN LÃM:
Để đăng cai một triển lãm thành công, điều quan trọng là chắc chắn rằng mọi thành viên IBC ở khu vực đăng cai được thông báo về ngày và địa điểm. Dĩ nhiên, FLARE! và IBC website là những môi trường lý tưởng. Nơi có thể, sử dụng truyền thông địa phương như tờ rơi, báo chí, đài phát thanh và tivi để quảng cáo cho triển lãm của bạn. Cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt trong thư yêu cầu chấp thuận. Đảm bảo để mọi người đều biết cá CHỈ ĐẤU GIÁ sẽ được hay không được chấp nhận.

Số lượng thí ngư (fish entries) trong bất kỳ Triển Lãm Quốc Tế nào ở các lớp Chính Thức (Regular classes) bị giới hạn dưới 50 trên mỗi thí sinh (entrant), và không được vượt quá tổng cộng 60 con tham dự. Số lượng thí ngư trong Triển Lãm Hội Nghị thường niên sẽ bị giới hạn dưới 60 trên mỗi thí sinh, không được vượt quá tổng cộng 70 con tham dự. Thí sinh hoặc là cá nhân hay gia đình hay hợp tác như được định nghĩa ở trên trong chương này.

LẬP KẾ HOẠCH YÊU CẦU VẬT CHẤT:
Danh sách kiểm tra triển lãm phác họa nhiều thứ cần thiết để đăng cai một triển lãm thành công. Cẩn thận tập hợp mọi thứ này từ trước. Bước rất quan trọng này sẽ tránh được nhiều thứ cập rập vào phút-chót (last-minute running).

1) Sử dụng những lọ được IBC chấp thuận, đổ đầy đến 1-2 inch cách miệng lọ bằng nước đã khử clor (hiệu Prime được đề nghị). Trưởng Ban Trọng Tài có thể chấp thuận sự du di (deviations).

2) Lập kế hoạch cho betta Loại Hoang Dã (non-splendens) và Giant betta: Sử dụng lọ kích thước thích hợp cho những loài lớn. Nhiều trong số những loại này có xu hướng nhảy khi bị làm phiền. Tất cả loài betta hoang dã đều được trưng bày trong lọ chứa ít nhất 1 gallon [~3.8 lít] nước và một nắp đậy. Các giới (sexes) sẽ được phân biệt bằng việc sử dụng lọ riêng hay một tấm ngăn.

3) Các lớp đen phải được cung cấp phông nền (background) trắng (có thể được thực hiện bằng cách đặt một tấm bìa/giấy trắng đằng sau chúng). Tất cả những lớp khác nên có một phông nền đen.

4) Đặt tấm ngăn giữa tất cả các lọ khi không đang đánh giá một cách chủ động.

Chi hội được chấp thuận mua những gì họ thích về lọ triển lãm nếu như:

● Lọ phải là nhựa (plastic) cứng vốn có thể dễ dàng nhìn xuyên cho cả việc đánh giá lẫn chụp hình. Bất kỳ lọ nào bị trầy xước đến mức tầm nhìn của chúng bị mờ, thì câu lạc bộ đăng cai phải thay thế những lọ đó.

Ngoại lệ: Những chi hội với lọ thủy tinh nửa-gallon [~2 lít] có thể tiếp tục sử dụng chúng. Tuy nhiên, lọ thủy tinh không được chấp thuận cho việc mua mới.

● Lọ cho cá triển lãm chính thức không được nhỏ hơn 4 inch rộng x 4 inch sâu x 4 inch cao [10x10x10 cm]. Những lọ được ưu tiên hơn phải lớn hơn về chiều này hay chiều nọ (chẳng hạn “Beanie” vốn 4x4x8 hay Mini-Keeper vốn 7x4x5).

● Lọ phải có nắp riêng.

Ngoại lệ: Vùng 2 có một số chi hội vốn sử dụng tấm nhựa dài để đậy nhiều lọ. Những chi hội đó có thể tiếp tục sử dụng phương pháp của mình. Tuy nhiên, phương pháp này không được chấp thuận cho chi hội/việc mua mới.

● Tất cả cá đang trưng bày trong một ngành (category) *PHẢI* có cùng lọ trong khi triển lãm để tất cả cá được đánh giá dưới cùng điều kiện. Nếu vì một lý do nào đó, những lọ khác được sử dụng, thì tập hợp những lọ khác đó vào ngành khác (chẳng hạn tất cả cá lớp chính thức được triển lãm trong một loại lọ, tất cả cá lớp nhà lai tạo mới được triển lãm trong một loại lọ khác, và cá mua -purchased fish- trong loại lọ thứ ba). (ví dụ: tất cả cá chính thức được trưng bày trong lọ Beanie trong khi tất cả cá nhà lai tạo mới được trưng bày trong lọ Mini-Keeper).

● Câu lạc bộ đăng cai cũng phải giữ trong tay loại lọ lớn hơn cho cá giant, hoang dã nhỏ, và hoang dã lớn. Lọ cho giant và hoang dã nhỏ không được nhỏ hơn 6x6x6 [15x15x15 cm] (chẳng hạn Kritter Keeper nhỏ là 9x6x7), và hoang dã lớn không được nhỏ hơn 8x8x8 [20x20x20 cm] (chẳng hạn Kritter Keeper vừa là 11x7x8).

● Câu lạc bộ đăng cai phải lập kế hoạch sắp đặt triển lãm cho phù hợp với lọ của mình. Điều này có thể đòi hỏi việc làm dàn kệ (stand) mới. Cân nhắc đến nguồn lực, bao gồm không gian triển lãm sẵn có, khi lập kế hoạch lọ.

LẬP KẾ HOẠCH YÊU CẦU NHÂN LỰC:
Tùy thuộc vào địa điểm, quy mô và bố trí triển lãm, mà số nhỏ trợ lý có thể là đủ, hay cả đội quân nhân lực có thể cần đến. Đừng đánh giá thấp thời gian bỏ ra để đổ đầy 300 lọ nước và di dời chúng. Cảnh giác với triệu chứng “trời, thật may triển lãm đã kết thúc, đoán xem mình sẽ về nhà” xuất hiện ngay khi cuộc đấu giá kết thúc.

LẬP KẾ HOẠCH YÊU CẦU TÀI CHÍNH:
Nhiều chi hội do dự đăng cai Triển Lãm Quốc Tế IBC vì ngại tốn kém. Nó có thể tốn kém NẾU không được lập kế hoạch đúng đắn. Đừng hứa hẹn với Trọng Tài nhiều hơn mức mà chi hội có thể chi trả. Đừng mơ đến việc trưng ra những giải thưởng đắt tiền ngoài khả năng chi trả của chi hội. Hãy chủ động tìm kiếm nhà tài trợ từ trong số [thành viên] IBC, các công ty kinh doanh cá cảnh, và cộng đồng địa phương.

LẬP KẾ HOẠCH GIẢI THƯỞNG:
Đây là vấn đề vốn có thể xây dựng hay phá vỡ một triển lãm về khía cạnh tài chính và hủy hoại danh tiếng của chi hội nếu không được điều hành một cách đúng đắn. Về tối thiểu, bạn được yêu cầu cung cấp những giải thưởng nhỏ nhất như sau:

• MỌI TRIỂN LÃM: Bằng chứng nhận hay ribbons, tối thiểu, phải được trao cho người chiến thắng các vị trí Nhất, Nhì và Ba ở tất cả các Lớp (mọi Bảng cho Triển Lãm Phân Vùng).

• TRIỂN LÃM QUỐC TẾ: Cá Đẹp Nhất và Cá Đẹp Nhì Đực và Cái nhóm A phải là phần thưởng lớn nhất. Nhỏ hơn nhưng vẫn là phần thưởng đáng kể được trao cho BOS và RBOS ở nhóm B (Nhà Lai Tạo Mới) và Nhóm C (Cá Mua). Phần thưởng Cá Nhất Bảng và Cá Nhì Bảng Đực và Cái cũng phải được trao, mặc dù chúng có thể là bằng chứng nhận hay ribbons (rosettes) lớn hơn.

• TRIỂN LÃM PHÂN VÙNG: Cá Đẹp Nhất và Cá Đẹp Nhì Đực và Cái. Nếu các nhóm tùy chọn B và C được mở, cung cấp cả giải thưởng cho chúng nữa. Giải thưởng có thể là bằng chứng nhận hay ribbons cho các lớp tùy chọn.

• TRIỂN LÃM CHỨNG THỰC: Cá Đẹp Nhất.

• TRIỂN LÃM HỘI NGHỊ: Tương tự như Triển Lãm Quốc Tế.

LÚC TRIỂN LÃM

TIẾP NHẬN HẠNG MỤC VÀ GHI NHẬN THÍ SINH:
Đảm bảo có một hệ thống sổ sách (hay ứng dụng máy tính) sẵn sàng trước khi triển lãm bắt đầu để nó có thể được áp dụng từ sớm trong việc ghi nhận các hạng mục gửi-vào (mail-in). Một hệ thống sổ sách (logbook) tốt sẽ tiết kiệm thời gian và khỏi nhức đầu.

Các hạng mục thuộc đơn vị đăng cai nên được đăng ký trước. Điều này đặc biệt đúng với những cá nhân người sẽ nhận hạng mục gửi-vào. Do vậy đề nghị những cá nhân nhận hàng được phép đăng ký các hạng mục của mình sớm nhất có thể. Đây là một quan điểm đạo đức mà IBC cho rằng câu lạc bộ đăng cai công nhận và sẽ tuân thủ theo tình huống của mình. Câu lạc bộ đăng cai có thể đặt ra hạn chót (deadline). Hạn này phải được công bố rõ trên BetterBetta group site, IBC website, và/hay FLARE! Câu lạc bộ đăng cai cũng có thể chấp nhận những hạng mục ngay trước khi đánh giá. Việc này là tùy ở câu lạc bộ đăng cai. Bất kỳ chính sách nào đang được áp dụng, nó phải được mở rộng cho mọi thí sinh tiềm năng. Không hạng mục nào được chấp nhận sau khi triển lãm bắt đầu.

Đảm bảo rằng cá nhận vào theo cá nhân có cách để được nhận biết khi hàng đến. Mở hộp ngay lập tức để kiểm tra sức khỏe của cá. Ghi nhận bất kỳ vấn đề nào. Xác định xem cá có cần bất kỳ sự chăm sóc đặc biệt nào nếu chúng phải chịu đựng việc xử lý bưu phẩm không đúng đắn. Sẽ khôn ngoan khi gọi điện hoặc gửi e-mail cho thí sinh nếu bất kỳ vấn đề khác thường nào xảy ra. Cá nên được thả vào lọ của mình sớm nhất có thể trước khi triển lãm bắt đầu. Trước 24 giờ là lý tưởng. Ngoại lệ cho việc này có lẽ bị gây ra bởi sự trễ nãi bưu phẩm hay trường hợp nhẹ khác. Hạng mục không nên được gửi sớm hơn ba (3) ngày trước triển lãm, nhất là không có nhà đăng cai triển lãm nào được liên hệ. Thí sinh không nên mong đợi câu lạc bộ đăng cai cung cấp chế độ đối đãi đặc biệt chẳng hạn như nước hay hợp chất hóa học riêng. Nếu bạn nhận cá sớm, lên lọ chúng. Trong mọi trường hợp, cá betta không được giữ trong túi kín quá 48 giờ sau khi bạn nhận chúng. Giữ nhiệt độ nước từ 75 đến 82 độ F [24-28 độ C].

Cá chết khi nhận có thể bị vứt bỏ trừ phi người sở hữu chỉ định một cách cụ thể rằng họ muốn cá chết được hoàn trả cho mình. Việc chụp hình cá chết khi nhận (doa- death on arrival) được khuyên. Phí tham dự cho cá chết khi nhận sẽ được hoàn trả.

Dựa trên việc nhận hạng mục gửi-vào, đăng ký cá như chúng được nhận và kiểm tra việc chi trả phí tham dự, phí hoàn trả bưu điện và bất kỳ chỉ dẫn đặc biệt nào. Một cuộc điện thoại thân thiện thường đạt được giải pháp cho bất kỳ tranh cãi nào liên quan đến việc chi trả phí tham dự hay phí hoàn trả bưu điện.

Đây là một số lý do khiến cá chết trong triển lãm, vậy hãy hết sức cảnh giác:
• Nước không đạt, về lượng hay chất.
• Thiệt hại từ ai đó viếng thăm triển lãm, bỏ thứ gì vào nước, làm lọ rơi khỏi kệ v.v. Kiểm soát đám đông là quan trọng.
• Không cung cấp sự kiểm soát nhiệt đúng đắn. Nếu nhiệt độ tại địa điểm triển lãm khắc nghiệt, cá không được hoàn trả qua nhà vận chuyển thư tín hay thương mại, trừ phi được yêu cầu bởi chủ cá, cho đến khi nhiệt độ an toàn để làm vậy.
• Sự chậm trễ bưu phẩm.
• Cá đến trong tình trạng bệnh. Kiểm tra cá khi chúng đến và ghi chú bất kỳ vấn đề nào.
• Việc xử lý không đúng đắn bởi hãng hàng không hay dịch vụ bưu phẩm.
• Việc đóng gói hay đóng hộp cá không đúng đắn bởi câu lạc bộ đăng cai hay thí sinh.

BÀY BIỆN CÁ:
Một cách lý tưởng, phòng trưng bày và lọ cá phải được bố trí ít nhất một ngày trước để nước trong các lọ có đủ thời gian ổn định. Kiểm tra mức clor trong lọ trước khi thả cá và khử clor nếu cần. Cá phải được bày biện (benched) trong nước TRONG SUỐT. Nếu cá được gửi đến trong nước thuốc vốn có màu, đảm bảo thực hiện việc thay nước toàn bộ để nước trong khi triển lãm là trong suốt (clear). Loại hoang dã có thể được bày biện với cây thủy sinh và/hay rêu than (peat moss) trong lọ của chúng. Cá phải được thả trong lọ và dán nhãn ngay khi có cơ hội làm vậy. Đảm bảo rằng thí ngư Biến Dị (Variation) và Loại Hoang Dã (Wild Type) được đánh dấu đúng đắn bằng nhãn yêu cầu của thí ngư. Cá vốn cần đến Trợ Giúp Của Trọng Tài trong việc phân loại nên được để chung ở một nơi với nhãn nhận diện tạm thời.

CHO CÁ ĂN:
Thông thường, câu lạc bộ đăng cai không cho cá ăn. Tuy nhiên, nhà đăng cai được mong đợi để quyết định nếu một sự trì hoãn kéo dài bất thường đã hay sẽ xảy ra trước khi cá về nhà, và theo đó cho ăn. Nếu cá được cho ăn, thay nước nếu nó đục.

VIỆC HỖ TRỢ TRỌNG TÀI:
Trọng Tài có trách nhiệm trong việc tự trang bị đèn pin, ống hút, bìa hồ sơ và bất kỳ dụng cụ nào khác mà anh/cô ta sử dụng vào việc đánh giá. Câu lạc bộ đăng cai phải cho trọng tài một trợ lý để hỗ trợ anh hay cô ta trong việc ghi chép mã số thí ngư/lọ của người chiến thắng và hỗ trợ trong việc làm rõ bất kỳ vấn đề đăng ký hay phân loại nào. Luôn khôn ngoan khi có một bản sao Tiêu Chuẩn bên mình. Chủ Tịch Triển Lãm phải hết sức nỗ lực nhằm đảm bảo rằng thí sinh hay khách tham quan không làm phiền trọng tài. Theo phép lịch sự, cần hỗ trợ Trọng Tài trong việc nghỉ ngơi khi được yêu cầu.

CHỤP HÌNH CÁ:
Một thành viên Ban Triển Lãm phải chụp hình cá chiến thắng BOS (nếu có thể), và một tuyển tập của những cá thắng giải khác. Những hình ảnh và/hay video này được gửi về Ban Trọng Tài với những con thắng giải được ghi chú. Ban trọng tài ghi nhận thành quả mà việc này có thể mang lại, vì vậy chúng ta đang đòi hỏi cho nỗ lực cao nhất, không phải là tuyệt đối.

CÔNG BỐ KẺ CHIẾN THẮNG:
Sau khi việc đánh giá hoàn tất, Chủ Tịch Triển Lãm có thể chọn giữ bí mật [danh tính] cá chiến thắng cho đến một lễ hay tiệc đặc biệt, hoặc nếu muốn, có thể công bố kết quả công khai ngay lập tức. Đúng hơn nên đánh dấu lọ bằng vài loại sticker hay ribbon để chỉ ra kẻ chiến thắng sau khi sự kiện công bố hoàn tất.

TIẾN HÀNH CUỘC ĐẤU GIÁ

Đấu giá (auctions) được tổ chức sau hầu hết triển lãm betta và, trừ phi được tuyên bố khác đi, hầu hết thí sinh đều mặc nhiên một cái sẽ được làm. Nếu thực hiện đúng cách, đấu giá và bất kỳ cuộc sổ xố (raffles) đi kèm nào có thể là lợi nhuận tài chính đáng kể cho câu lạc bộ đăng cai. Các điều luật IBC tồn tại để mang lại một số kiểm soát và đảm bảo trên các cuộc đấu giá tùy mức độ phức tạp của chúng, và đem lại cơ hội ngang bằng cho thí sinh và người mua trong việc hưởng lợi từ chúng. Sự quan tâm đặc biệt là cần thiết để tránh mất mát hay xác định sai tên cá, và sự quản lý kém hiệu quả sổ sách và tiền bạc. Bạn luôn phải ghi nhớ những gì NGƯỜI THAM DỰ mong đợi.

Người mua:
• Mong đợi cá đấu giá có sẵn để quan sát trước khi cuộc đấu giá bắt đầu.
• Mong đợi cuộc đấu giá bắt đầu vào thời điểm đã công bố và diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể.
• Mong đợi thủ tục tương đối nhanh chóng và không nhiêu khê.
• Mong đợi nhận đúng cá mà họ đã trả tiền cho.

Người bán:
• Mong đợi cá của mình có cơ hội ngang bằng với người khác, nghĩa là họ mong đợi cá của mình KHÔNG bị nêu lỗi một cách công khai bởi tay đấu giá (auctioneer). Nói xấu một hạng mục đấu giá là kỹ năng không đúng đắn. Việc đề cao giá trị của một hạng mục đấu giá được mong đợi. Tuy nhiên, nếu được hỏi một câu KHÁCH QUAN, tay đấu giá được mong đợi cung cấp câu trả lời trung thực nhất theo khả năng nhận biết.
• Mong đợi cá của mình được bán với giá phải chăng.
• Mong đợi cá ế (not sold) được hoàn trả trừ phi họ chỉ định khác đi.
• Mong đợi nhận phần chia tiền đấu giá của mình một cách nhanh chóng và với kết toán về cá được bán và giá bán. Người bán thường sẽ tặng số tiền cho câu lạc bộ đăng cai như là một hành động trợ giúp.

Thí ngư triển lãm có thể không được bán thấp hơn giá tối thiểu của người sở hữu, hay 5 đô la một con nếu không mức tối thiểu nào được định.

Hướng Dẫn và Kỹ Thuật là: Một sticker tròn, xanh lục, ¾ inch phải được dán vào các lọ trưng bày cho cá vốn sẽ được đấu giá, hay nó có thể được xác định trên nhãn triển lãm, việc này có thể được thực hiện lúc bày biện trước khi đánh giá. Cá Dành Riêng Đấu Giá (Auction Only) được bố trí ở một bàn đặc biệt. Nên xác định Mã Đấu Giá (Auction Number) trên cá Dành Riêng Đấu Giá. Một Phân Ban Đấu giá được chỉ định để điều hành cuộc đấu giá và vạch ra quy trình từ trước.

Họ sẽ cần cân nhắc và/hay có như sau:
1. Một hay nhiều Tay Đấu Giá (Auctioneers).
2. Một Thư Lại (Recorder) để tra tên nhà lai tạo và ghi chép việc mua bán.
3. Những Tạp Vụ (Runners) để trợ giúp Tay Đấu Giá và đưa cá đến các Tay Đóng Gói (Baggers).
4. Những Tay Đóng Gói để nhanh chóng bắt cá khỏi lọ của chúng.
5) Một Thủ Quỹ (Cashier) để thu tiền.
6. Cuộc đấu giá phải được công khai rộng rãi và mở cho công chúng.
7. Thí sinh và người tham gia khác có thể đem cá và những hạng mục khác đến để đấu giá. Số lượng có thể bị giới hạn tùy thời gian sẵn có.
8. Hạng mục cặp sẽ được bán như là một đơn vị, không tách rời.
9. Chủ Tịch Triển Lãm được yêu cầu loại bỏ cá khỏi cuộc đấu giá nếu chúng đang bị bệnh.
10. Bất kỳ con betta nào tham dự triển lãm như là cá đấu giá đều không thể rút khỏi đấu giá (ngoại trừ vì #9 ở trên).
11. Cá đấu giá không bán được (unsold) sẽ trở thành tài sản của câu lạc bộ đăng cai trừ phi phí hoàn trả bưu điện được gửi kèm với phí tham dự.

Lưu ý về Đấu Giá Tổng Hội Thảo: Câu lạc bộ đăng cai tiến hành Đấu Giá Tổng Hội Thảo với sự trợ giúp từ các thành viên IBC khác. Nếu câu lạc bộ đăng cai không mong đợi để tiến hành Đấu Giá Tổng Hội Thảo, câu lạc bộ phải thông báo với Trưởng Ban Trọng Tài IBC trước lịch đấu giá ít nhất 30 ngày.

HOÀN TRẢ CÁ VÀ GIẢI THƯỞNG

Người sở hữu nên nhận được cá gửi về trong vòng 6 ngày kể từ hôm kết thúc triển lãm, càng sớm càng tốt. Thí sinh nên hiểu rằng cá của họ có thể không được gửi về vào Thứ Hai (Monday) tiếp sau triển lãm bởi vì đôi khi câu lạc bộ đăng cai phải gửi một số lượng lớn hộp cá. Một số cá có thể được gửi về vào Thứ Ba tiếp sau. Ngày lễ, đình công bưu điện, đình công hàng không và thời tiết khắc nghiệt là những lý do hợp lệ của việc chậm trễ hoàn trả. Cá được gửi về nhà bắt buộc ở trong nước sạch, mới.

Việc đóng gói cá để hoàn trả qua đường bưu điện phải gấp đôi, trong khả năng, việc đóng gói đến. Nếu người sở hữu cung cấp túi, hộp v.v. thì những thứ này nên được sử dụng. Nếu câu lạc bộ đăng cai cung cấp bất kỳ túi đựng nào, đánh giá tốt trong việc lựa chọn loại túi là cần thiết. Túi phải đủ rộng và bền để chống rách và bục trong khi vận chuyển. Việc đóng gói hai lần của loại túi 1-li là cần thiết, và nước và không khí đầy đủ, tùy thuộc vào kích thước của cá, là bắt buộc. Một Bút Chống Thấm (Waterproof Marker) phải được sử dụng để ghi nhãn trên túi. Các giải thưởng như cúp (trophies), phù hiệu (plaques) v.v. với đầu và cạnh sắc KHÔNG được gửi chung hộp với cá. Ribbon, bằng chứng nhận hay bất kỳ giải thưởng giấy nào khác có thể gửi kèm trong hộp cá miễn chúng được bỏ trong một túi hay hộp chống thấm. Một bản sao đăng ký của thí sinh với thông tin về thứ hạng của cá, và/hay một bản in kết quả toàn triển lãm (dẫu kết quả là sơ lược) cũng được gửi kèm.

Nếu một câu lạc bộ chọn hoàn trả cá bằng một số phương pháp khác với cách mà thí sinh chỉ định, câu lạc bộ phải được phép của thí sinh từ trước. Nếu một câu lạc bộ hoàn trả cá bằng phương pháp tốn tiền hơn cách được cung cấp bởi người tham dự — chẳng hạn, gửi cấp tốc (express mail) một-ngày thay vì gửi ưu tiên (priority mail) hai-ngày — mà không có sự đồng ý trước của thí sinh, thì câu lạc bộ phải trả chênh lệch về phí.

Thí sinh phải thông báo câu lạc bộ đăng cai nếu cá hoàn trả hay giải thưởng không nhận được, séc (check) đấu giá v.v. không đến nhanh chóng. Trưởng Ban Trọng Tài phải được thông báo nếu vấn đề không được giải quyết. Việc hoàn trả cá không đúng đắn hay trong tình trạng sức khỏe kém là lãnh vực phàn nàn nhiều nhất của các thí sinh triển lãm. Những sự cố như vậy có thể hủy hoại danh tiếng của câu lạc bộ sau một đêm. Nguyên nhân thường là sự chậm trễ quá mức trong việc hoàn trả cá quá, đóng gói kém, và/hay để giải thưởng làm hại cá [do đặt chung hộp].

LƯU Ý ĐẶC BIỆT: Ban Trọng Tài coi việc hoàn trả cá và tiền đấu giá một cách nhanh chóng và đúng đắn là ưu tiên hàng đầu của Chủ Tịch Triển Lãm. Do đó, Ban Trọng Tài sẽ nghiêm túc cân nhắc những hành động thích hợp trước một tổ chức hay cá nhân vốn thất bại trong việc thực thi một cách tích cực quy trình này.

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN LÃM: Một triển lãm chưa kết thúc cho đến khi giấy tờ tổng kết (final paperwork) được hoàn tất. Mẫu Báo Cáo Triển Lãm được tìm thấy ở phần sau của những Tiêu Chuẩn này.

TRONG VÒNG 2 NGÀY, kết quả triển lãm sơ lược phải được đăng lên Internet sử dụng IBC website và/hay Better Bettas group site.

Hoàn trả toàn bộ cá của thí sinh triển lãm với bản sao kết quả triển lãm sơ lược và bản đăng ký của họ với thông tin về vị trí thắng giải trong ngày chuyển phát thứ nhất hay thứ nhì tiếp sau triển lãm.

TRONG VÒNG 10 NGÀY
1. Hoàn trả phí tham dự cho thí sinh với cá chết khi đến hay cá quá bệnh để tham dự (không cần hoàn trả cho cá vốn chết sau khi chúng được tham dự và bày biện). Cũng hoàn trả phí tham dự cho thí sinh với cá vốn đến quá chậm để tham dự.
2. Gửi bất kỳ giải thưởng và tiền đấu giá vốn phát sinh từ thí ngư và thư giải thích về bất kỳ vấn đề nào.
3. Gửi những thứ sau đây cho Trưởng hay Lục Sự Ban Trọng Tài:
• Một bản sao kết quả triển lãm chính thức về tổng điểm cập nhật.
• Một bản sao điện tử của toàn bộ sổ sách triển lãm. Sổ sách triển lãm phải có tất cả “nhãn/dấu” thí sinh trên đó.
• Một bức thư giải thích bất kỳ vấn đề đặc biệt nào.
• Một Báo Cáo Dữ Liệu Triển Lãm (Show Data Report) theo chỉ đạo của Ban Trọng Tài theo năm triển lãm.
• Hình ảnh của cá chiến thắng BOS (nếu có thể), và một tuyển tập hình ảnh khác với cá thắng giải được ghi chú.
4. Gửi một bản sao kết quả triển lãm chính thức đến Biên Tập Viên của tờ FLARE!, Lục Sự Ban Trọng Tài, Trưởng Ban Trọng Tài và Webmaster [điều hành viên] của IBC website để xuất bản.

Cần trợ giúp? Trưởng và các Thành Viên Ban Trọng Tài đặc biệt chịu trách nhiệm giúp đỡ các Thành Viên Triển Lãm thực thi nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả. Tên, e-mail và số điện thoại của Trưởng và các Thành Viên Ban Trọng Tài có thể được tìm thấy trên tờ FLARE! và trên IBC website. Thành Viên Triển Lãm cho Triển Lãm Quốc Tế hay Triển Lãm Phân Vùng mặc nhiên là thành viên của Ban Trọng Tài trong năm triển lãm hiện hành. Trưởng Ban Trọng Tài phải được tư vấn về việc điều hành tạm thời trong trường hợp không bao hàm bởi Tiêu chuẩn ở đây.

QUY ĐỊNH VỀ CHỤP HÌNH CÁ TRIỂN LÃM

LƯU Ý: Đại diện Chi Hội hay IBC Chỉ Định có thể chụp hình cá trong lọ cho việc sử dụng của IBC hay Chi Hội.

1. Người chụp ảnh phải thông báo với Ban Triển Lãm về yêu cầu.
2. Việc chụp hình betta là được phép tại triển lãm với camera bình thường nếu cá không bị di dời khỏi kệ hay lọ.
3. Câu lạc bộ đăng cai có thể yêu cầu, nhưng không bắt buộc, rằng bản sao của những hình ảnh đẹp được cung cấp cho câu lạc bộ.
4. Người chụp ảnh phải lịch sự và thiện chí, tuân thủ mọi quy định ở trên, và chịu trách nhiệm cho sự thoải mái của cá mà họ chụp.

XỬ PHẠT

Ban Trọng Tài có thể xử phạt câu lạc bộ vốn có sự phạm luật (irregularities) trong triển lãm của mình. Tương tự, Ban Trọng Tài cũng có thể xử phạt một thí sinh vì hành xử không đúng đắn.

SỬ DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH TRIỂN LÃM

Những mẫu báo cáo chuẩn trong sổ tay này được gợi ý sử dụng. Mặc dù những mẫu này được đề nghị, bất kỳ hệ thống nào đều có thể áp dụng.

Khi các hạng mục được nhận, ghi chúng vào mẫu tính toán CHỦ (Master accounting form) gọi là Tờ Liên Số (Continuous Number Log) (1,2,3,4 v.v.). Chính tờ này sẽ giúp tính toán toàn bộ hạng mục trong triển lãm và đấu giá.

Rồi bắt đầu ghi các hạng mục từ Tờ Liên Số vào Tờ Lớp (Class Log) riêng. Có một Tờ Lớp cho mỗi lớp (hay bảng cho Triển Lãm Phân Vùng) trong triển lãm.

Sử dụng một Tờ Lớp riêng để tạm thời theo dõi những hạng mục vốn được cho Trợ Giúp Của Trọng Tài về phân loại. Một khi Trọng Tài đã chọn lớp cho mỗi con trong tờ này, chúng PHẢI được tái-tham gia vào Tờ Lớp đúng.

Với mỗi hạng mục, dán một nhãn liên số lên lọ. Nhãn với Mã Số Tham Dự Tờ Lớp (Class Log Entry Number), và nhãn xác định biến dị hay loài nếu áp dụng, được dán lên mặt trước hồ. Mọi nhãn phải ở trên mực nước.

Sử dụng Tờ Liên Số cho cuộc Đấu Giá. Các hạng mục trong triển lãm được nhận biết bằng liên số, chẳng hạn như #235. Cá vốn để bán, nhưng không tham gia triển lãm cũng phải có một mã số đấu giá duy nhất, chẳng hạn như #AO-4.

LƯU Ý: sẽ rất hữu ích khi dán nhãn “để đấu giá” lên các lọ triển lãm vào lúc này. Việc này tránh nhu cầu tìm kiếm lọ sau khi chúng được bày biện, tiết kiệm thời gian.

NỘI DUNG SỔ SÁCH TRIỂN LÃM

• Sử dụng Tờ Liên Số (Continuous Number Log) để ghi chép tất cả cá, kể cả những con vốn chỉ được giữ để đấu giá. Sử dụng một tờ riêng cho cá Dành Riêng Đấu Giá vốn bắt đầu bằng mã số AO-1.

• Tờ Hạng Mục Lớp (Class Entry Log), một tờ mỗi lớp. Một tờ riêng nên được sử dụng để tạm thời thống kê cá cần TRỢ GIÚP.

• Một số tờ công dụng đặc biệt cũng có thể được lưu giữ. Chẳng hạn, tờ tên/địa chỉ của tất cả thí sinh, và có lẽ một tờ cho tất cả những người tham dự vào cuộc đấu giá, có thể được sử dụng.

IBC Exhibition Standards 2021 - Sưu tầm bảng dịch tại Web: Diễn Đàn Cá Cảnh